Hạ tầng được quản lý

Cloud ​

Tối Ưu

​Full chức năng, ứng dụng

# Users cố định, giao diện theo yêu cầu

Screen Shot 2020-08-03 at 19.51.17.png

TNC và PAVietnam quản lý và tối ưu hoá phần cứng và server (VM)

Screen Shot 2020-08-06 at 14.34.57.png

Server riêng

Screen Shot 2020-08-06 at 15.18.57.png

Hỗ trợ 24/7

​Full chức năng, ứng dụng

Cloud ​

​Tự Quản

​Quyền full admin hệ thống 

Screen Shot 2020-08-03 at 19.51.17.png

Tự quản lý server (VM)

Screen Shot 2020-08-06 at 14.34.57.png

Server riêng

Screen Shot 2020-08-06 at 15.18.57.png

Hỗ trợ 24/7

coming soon

Intel NUC

​Full chức năng, ứng dụng

​Quyền full admin hệ thống 

Screen Shot 2020-08-03 at 19.51.17.png

Tự quản lý phần cứng (Intel NUC)

Screen Shot 2020-08-06 at 14.34.57.png
Screen Shot 2020-08-06 at 15.18.57.png

Server riêng

​Hổ trợ trong giờ làm việc, bảo hành phần cứng

coming soon