Sự khác biệt của CollabCloud

Những giải pháp Cloud toàn diện tương tự

Screen Shot 2020-08-20 at 20.28.04.png

100 - 420 triệu/năm cho 100 user

35 -120 triệu/năm cho 100 user

Screen Shot 2020-08-20 at 20.27.57.png

5-10 apps cơ bản

Screen Shot 2020-08-20 at 20.27.59.png

100+ apps, tính năng chuyên dụng

Screen Shot 2020-08-20 at 20.27.57.png

Giao diện chưa tối ưu

Screen Shot 2020-08-20 at 20.27.59.png

Giao diện dễ sử dụng, hỗ trợ chứng khó đọc

Screen Shot 2020-08-20 at 20.27.57.png

Giới hạn size file tải lên (~10 GB max), số lượng file,

tổng dung lượng

Screen Shot 2020-08-20 at 20.27.59.png

Không giới hạn size file, số lượng, và tổng dung lượng

Screen Shot 2020-08-20 at 20.27.57.png

Nguồn tài nguyên dữ liệu chung (shared hosting),

rủi ro cao

Screen Shot 2020-08-20 at 20.27.59.png

Server riêng (VPS), tuân thủ QĐBVDLC

Screen Shot 2020-08-20 at 20.27.57.png

Giới hạn tuỳ chỉnh, chủ yếu mặc định

Screen Shot 2020-08-20 at 20.27.59.png

Độ cá nhân hoá cao

Screen Shot 2020-08-20 at 20.27.57.png

Cấu hình mặc định

Screen Shot 2020-08-20 at 20.27.59.png

Cấu hình tối ưu, nâng cấp dễ dàng

Screen Shot 2020-08-20 at 20.27.57.png

Giới hạn tích hợp hệ thống ngoài 

Screen Shot 2020-08-20 at 20.27.59.png

Tích hợp Outlook, OpenID, SharePoint, AWS, NFS, MySQL,

FTP và hơn thế nữa

Screen Shot 2020-08-20 at 20.27.57.png

Mã hoá chỉ tại datacenter (server side)

Screen Shot 2020-08-20 at 20.27.59.png

Mã hoá hoàn toàn (server side + client side)

Screen Shot 2020-08-20 at 20.27.57.png

Dấu vết kiểm toán ~90 ngày

Screen Shot 2020-08-20 at 20.27.59.png

Dấu vết kiểm toán hoàn toàn